SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP
PRMI - Homepage - Hero Large

Zoo siab txais tos rau Wauleco lub vev xaib.

Qhov tseeb uas koj nyob ntawm no tej zaum txhais tau tias koj tab tom nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv txog cov kev siv zog hauv kev ntxuav tu ib puag ncig nyob rau ntawm peb thaj av vaj tse ntawm 125 Rosecrans hauv Wausau no. Peb nkag siab thiab xav kom yog qhov peev txheej uas ntseeg tau, fab ntaub ntawv rau koj.

Tam sim no, peb lub hom phiaj ntawm no yog tsis yog los muab lub zaim muag saib mus rau ib sab, los sis los sib cav cov ncauj lus xov xwm uas tej zaum koj tau nyeem los. Peb tsuas cia siab los muab kev qhia meej dhau ntawm qhov tseeb uas muaj ntaub ntawv nkaus xwb.

Peb paub txog qhov txiaj ntsig uas tsis tuaj yeem ntsuas tau rau peb cov peev txheej hav zoo hav tsuag—peb cov av, peb cov dej, peb cov ntoo thiab tsiaj hav zoo—uas coj los rau lub zej zog no. Cov dej thiab cov ntoo ntawm ntu nruab nrab ntawm Xeev Wisconsin twb tau muaj nyob ntev los ua ntej peb nkag los, thiab suav tag nrho, peb yuav tsum tau nqis tes ua tam li yog cov neeg tswj hwm saib xyuas thiab cov neeg tu. Vim li ntawd, saib rov qab mus rau xyoo 1984, peb twb tau ua hauj lwm yam nquag plias hauv kev ntxuav tu ntawm thaj av vaj tse. Peb twb tau ua hauj lwm nrog Xeev Wisconsin Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Peev Txheej Hav Zoov Hav Tsuag (WDNR) hauv txhua kauj ruam ntawm txoj hauv kev, ua ke nrog Lub Nroog Wausau, nqis peev tsheej kaum lab nyiaj ntsuab hauv lub khoos kas. Siv cov thev naus laus zis kev ntxuav tu uas siv tau zoo, twb tau tsim kho kom cov kuab paug zoo tuaj ntau lawm thiab tau tshem tawm mus ntawm thaj av vaj tse lawm tab sis tseem tshuav hauj lwm ntau kawg uas yuav muab ua kom tiav. Peb cov kev siv zog ntawm kev ntxuav tu yuav txuas ntxiv mus kom txog thaum peb tuaj yeem rov qab mus rau ntawm qhov chaw rau qhov chaw uas muaj lub hom phiaj thiab muaj txiaj ntsig rau peb lub zej zog.

Peb thov ua tsaug rau koj qhov kev txaus siab, thiab koj li kev mob siab rau yam ua siab dawb paug rau kev noj qab nyob zoo ntawm Wausau lub zej zog. Peb nyob ntawd ua ke nrog koj.

Wauleco cov kev tshaj tawm txog qhov chaw

Peb tau ua hauj lwm nrog cov kws tshaj lij hauv kev lag luam loj los ntawm WDNR thiab lwm cov kws tshawb fawb los ntsuam xyuas peb cov kev siv zog ntxuav tu. Koj tuaj yeem nkag tau rau thiab tshuaj xyuas cov kev tshaj tawm tag nrho thiab lwm cov kev sib txuas lus tau ntawm no.

Cov Kev Tshaj Tawm

Kawm paub ntxiv txog peb cov kev siv zog


Kev Kho Kom Zoo

Hauv peb caug lub xyoo dhau los, peb lub laj txheej kev kho kom zoo hauv qhov chaw tau rov kho kom zoo tuaj thiab tau tshem tawm cov kuab tshuaj paug nyob rau puag sab hauv qab ntawm Wauleco qhov chaw yam tiav hlo. Peb tau muab cov ntsiab lus ntxaws ntawm peb cov kev siv zog daws teeb meem ntawm no.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Lub ncua sij hawm

Kom tau txais kev nkag siab zoo ntawm peb cov kev siv zog ntxuav tu ib puag ncig tam sim no thiab lawm yav tom ntej, nws yog qhov tseem ceeb los paub txog seb peb los txog rau ntawm no tau li cas. Lub ncua sij hawm tsom rau cov ncua sij hawm tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm Wauleco thaj av vaj tse.

Saib ncua sij hawm

Xov xwm thiab cov kev hloov kho tshiab

Peb tau cog lus los ua kom Wausau thiab cov zej zog hauv ib puag ncig paub meej txog peb txoj hauj lwm hauv thaj av vaj tse ntawm Wauleco. Saib cov kev tso tawm xov xwm tshiab, kev duav roos ntawm xov xwm, thiab lwm cov kev hloov kho tshiab tau ntawm no.

Nyeem cov ncauj lus

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug