SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Cov nqe lus nug uas nquag nug

Pentachlorophenol (PCP)

  Pentachlorophenol (PCP) yog hom tshuaj lom uas tib neeg-tsim los uas thaum i yog ib qho ntawm cov tshuaj tua kab uas siv thoob plaws ntau tshaj plaws hauv lub teb chaws. PCP tau muab siv tam li yog tshuaj tua kab thiab tshuaj hwm ntoo. PCP tseem muaj siv nyob rau niaj hnub no, tab sis tam sim no yog qhov tshuaj tua nroj uas txwv rau kev siv uas tsuas yuav muab siv los ntawm cov neeg siv uas muaj daim ntawv tso cai uas tau pom zoo los ntawm Lub Xeev nkaus xwb. Nws twb tsis muaj muag rau los sis siv los ntawm tej pej xeem thoob plaws lawm.

  Tam sim no PCP tseem siv raws li kev lag luam ua cov tshuaj pab kom ntoo txhob lwj rau hauv cov khoom xws li cov ncej hluav taws xob, kev sib txuas ntawm kev tsheb ciav hlau, thiab cov ncej thaiv ntawm ntug dej, tab sis tau raug txiav tawm los ntawm EPA.

  PCP muaj nyob hauv qhov khoom siv saib xyuas hwm ntoo uas muaj rau fab kev lag luam uas tau muab siv nyob rau ntawm Wauleco lub chaw muab kev pab cuam yooj yim. Paub tias yog Woodtox thiab tau muab tsim los ntawm Lub Tuam Txhab Koppers. Qhov khoom Woodtox yog li ntawm 5% PCP. Woodtox cov khoom uas muaj nyob rau ntawm PCP muab siv rau tej npoo rau cov khoom siv uas yog qhov rais ntoo los ntawm qhov uas raus rau hauv los sis tsuag rau cov ntoo.

  Vim tias qhov PCP nyob tob rau puag hauv qab av (ze li ntawm 30 fij), cov kev xaiv rau kev kho kom zoo tuaj rau qhov chaw thiaj muaj tsawg. Nws tau yog ib qho nyiaj los kho kom cov khoom no zoo tuaj ntawm qhov tob puag hauv qab av no, tab sis Wauleco twb tau ua tiav hauv kev kho kom zoo los ntau qhov los lawm-- thiab cov kev siv zog ntawd tseem txuas ntxiv. Wauleco tseem yuav ntsuas thev naus laus zis tshiab txuas ntxiv mus raws li qhov kev siv zog los muab cov tshuaj uas tseem tshuav muaj nyob ntawd tawm mus kom tau zoo tshaj plaws.

  Cov chaw pheeb suab xim dawb me ntawd uas koj tuaj yeem pom tau hauv qhov chaw yog muab hais tias yog cov tsev rau lub tshuab nqus dej. Lawv muab kev pov thaiv los ntawm huab cua rau cov pas dej uas kho kom zoo tuaj nyob ntawm qhov chaw uas ua hauj lwm tam li yog ib feem ntawm peb lub pas dej rau kev kho kom zoo tuaj thiab lub laj txheej kev kho. Cov pas dej ntawd nqus dej tawm puag hauv av tuaj ntawm 25 fij los sis ntau dua tob ntawm npoo av mus puag hauv qab av, uas tom qab ntawd muab txuas thoj mus rau peb lub laj txheej kev kho. Yog tsis muaj cov pheeb suab no, cov khoom tswj hluav taws xob ntawm lub tshuab nqus dej hauv lub pas dej yuav tau txais kev chwv rau tej ub no thiab yuav ua rau muaj cov teeb meem ntawm kev ua hauj lwm.

  PCP los ntawm Wauleco qhov chaw yog nyob qis dua qab av kwv yees li 20-30 fit. Cov dej uas koj haus thiab siv yog muab los ntawm Lub Nroog Wausau, thiab tsis tau txais kev cuam tshuam los ntawm cov dej hauv av hauv qab Wauleco qhov chaw.

  Lub Nroog lub laj txheej tso dej qias neeg tawm uas muaj qhov pov thawj ntawm cov kab tawg pleb yog cov kab thoj tso dej qias neeg pov tseg uas xa cov khoom mus rau Lub Nroog qhov chaw kho dej rau kev kho. Qhov no yog cais tawm los ntawm cov dej muab los ntawm Lub Nroog txhawm rau haus thiab lwm yam. Thaum cov pov thawj qhia tias Lub Nroog cov laj txheej kav dej yuav muaj cov kab nrib pleb uas rau dej nkag los tau, Wauleco tau ua hauj lwm ze nrog Lub Nroog txhawm rau txheeb xyuas qhov muaj peev xwm qhib uas tuaj yeem tso cai rau PCP yaj rau cov dej hauv qab av nkag los tau. Peb muaj kev cia siab tias qhov no tuaj yeem muab kho kom zoo tuaj hauv yav tom ntej ze no.

  Tsis yog nyob ntawm qhov chaw no. PCP tsis muaj qhov hloov pauv txaus los ua rau yaj tawm, yog li ntawd nws tsis muaj kev txhawj xeeb dab tsi. Tsis tas li ntawd, peb qhov kev tshawb nrhiav tau xaus lus tias cov av hauv peb qhov chaw muaj cov pa oxygen txaus uas muaj kev yaj tawm ntawd tsis yog teeb meem, thiab DNR kuj pom zoo. Tsis ntev los no peb tau ntsuam xyuas qhov no dua ib zaug ntxivkoj tuaj yeem nyeem qhov kev tshaj tawm ntawm peb cov lus xaus thiab WDNR qhov kev pom zoo.

Dioxins

  Nqe lus "dioxins" feem ntau hais txog rau qee pab pawg ntawm cov tshuaj lom uas muab tsim los yam tsis tau txhob txwm raws li qee qhov kev tau los ntawm cov hauj lwm ntawm tib neeg qee leej. Cov tshuaj sib koom no tuaj yeem muab tsim hauv ncua ke tsim tshuaj lom, kev kub hnyiab tsis tag, cov pa tsheb, kev hlawv tej nroj tsuag tom tog tsev, cov hluav taws kub hav zoov, thiab cov kev tawg ntawm lub roob hluav taws. Hauv feem khes mis lawm, cov tshuaj no raug hu ua chlorinated dibenzo-p-dioxins (chlorinated dibenzo-p-dioxins , CDDs) thiab chlorinated dibenzofurans (chlorinated dibenzofurans, CDFs).

  Muaj. Dioxins muaj nyob thoob plaws hauv ib puag ncig hauv nroog thiab muaj ntau cov hauv paus ntawm cov hauj lwm uas tsim tau dioxin uas tuaj yeem ua tau hauv tej zej zog ib puag ncig. Cov kws tshuaj lom uas tshaj lij los ntawm Lub Xeev Wisconsin Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv tau kawm tshawb fawb kev muab qauv uas tshwm sim los txog hnub no thiab tau xaus lus tias tsis muaj kev phom sij rau kev noj qab haus huv rau cov neeg uas siv Lub Vaj Ua Si Riverside thiab cov pej xeem nyob hauv cov zej zog ib puag ncig Txoj Kev Thomas. Lawv kuj tau pom zoo tias tau ua ke muab qauv ntxiv los qhia meej txog lawv cov kev xaus lus. Peb nkag siab tias Lub Nroog Wausau tau ua tiav cov qauv ntxiv raws li kev saib xyuas thiab kev taw qhia ntawm WDNR, thiab lub nroog tau tsim ib txoj phiaj xwm ntxuav tu rau yav dhau los txoj kev tsheb ciav hlau.

  Cov ntoo muab pov tseg uas tau muab hlawv rau yav dhau los nyob rau ntawm Wauleco qhov chaw los muab cua sov thiab hws dej. Vim yog kev hlawv ntoo tuaj yeem yog lub hauv paus ntawm dioxins, WDNR tau thov kom Wauleco los kuaj xyuas qhov no thiab ua ke muab qauv ntxiv. Wauleco tau ua tiav qhov hauj lwm no thiab tau xaus lus tias nws kev hlawv ntoo yav dhau los tsis tau ua rau kom muaj dioxins hauv Lub Vaj Ua Si Riverside, thiab WDNR tau pom zoo.

  Peb txhua leej yeej tau chwv rau dioxins. Tshaj 90 feem pua ntawm tib neeg tau chwv rau dioxins uas los ntawm zaub mov—feem ntau los ntawm cov khoom noj los ntawm tsiaj xws li mis, nqaij, ntses, thiab qwj. Raws li yam uas peb paub tam sim no, lub xeev cov kws tsim tshuaj lom tau xaus lus tias cov theem keeb kwm dhau los ntawm dioxin uas lawv tau tshawb fawb hauv cov av hauv zej zog ib puag ncig tsis muaj kev phom sij rau tib neeg txoj kev noj qab haus huv.

  Peb txhawb nqa koj kom xa cov nqe lus nug ntxiv txog Lub Vaj Ua Si Riverside mus rau Lub Nroog Wausau cov neeg ua hauj lwm.

Lwm yam

  Tsis muaj, PFAs tsis muaj kev cuam tshuam rau Wauleco qhov chaw, thiab DNR tau lees paub qhov no lawm.