SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Cov Kev Tshaj Tawm

Cov kev tshawb fawb, duab, ntawv xov xwm, thiab lwm yam ntaub ntawv uas peb tuav cia ntawm nplooj vev xaib no qhia txog peb txoj hauj lwm txuas mus ntxiv, koom tes nrog Wisconsin Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Peev Txheej Ntuj Xeeb Tsim (Wisconsin Department of Natural Resources, WDNR) thiab lwm tus kws tshaj lij thoob plaws hauv peb cov kev siv zog ntxuav tu ntawm Wauleco cov thaj av vaj tse.

Koj tuaj yeem txheeb nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv hais txog txhua qhov kev tshaj tawm-thiab rub tawm qhov kev tshaj tawm lawv los ntawm nws tus kheej-los ntawm kev nyem Kawm paub ntxiv hauv qab txhua cov ntaub ntawv xaus lus.


Kev kawm tshawb fawb muab qauv av ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab

Qhov kev tshaj tawm no sib sau cov kev nrhiav tau tseem ceeb los ntawm qhov kev kawm tshawb fawb muab qauv-av hauv xyoo 2019 uas tau ua los txiav txim siab seb cov av nyob ze ntawm Wauleco qhov chaw ntawm 125 E. Rosecrans hauv Wausau puas tau muaj dioxins uas tshwm sim los ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab uas tau ua hauv kaum lub xyoo ua ntej ntawd. Kev tshawb nrhiav xaus lus txog cov kev coj ua no tsis tau tsim muaj cov theem dioxin uas siab tshaj lub xeev cov qauv.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

WDNR teb rau kev kawm tshawb fawb muab qauv-av

Tsab ntawv no los ntawm WDNR qhia meej txog WDNR kev txaus siab nrog kev kawm tshawb fawb muab qauv av txog ntawm kev hlawv ntoo khiab nyiab uas Wauleco tau ua—thiab nws cov lus xaus—hais txog qhov uas tuaj yeem tshwm sim tau ntawm kev sib sau ntawm cov dioxin thiab furans nyob hauv huab cua. Kev kawm tshawb fawb xaus lus tias qhov kev sib sau ntawd tsis cuam tshuam nrog Wauleco cov kev ua hauj lwm dhau los.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

PCP kev kawm tshawb fawb txog kev po

Cov ntaub ntawv sau tseg fab txheej txheem sib sau cov pov thawj los ntawm peb qhov kev kawm tshawb fawb ntawm kev lwj po ntawm pentachlorophenol (PCP) ntawm nws tus kheej hauv ib puag ncig. Peb cov kev nrhiav tau pab peb nkag siab zoo dua txog txoj hauv kev uas peb tuaj yeem txhawb nqa cov xwm txheej uas txhawb rau kev po ntawm PCP ntawm nws tus kheej uas nyob ze rau ntawm Wauleco thaj av vaj tse.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

WDNR kev tshuaj xyuas ntawm kev kawm tshawb fawb txog kev po lwj ntawm PCP

Tsab ntawv no los ntawm WDNR txheeb qhia txog WDNR qhov kev pom zoo nrog Wauleco's PCP kev lwj po txoj kev kawm tshawb fawb txog kev kev lwj po ntawm PCP hauv ib puag ncig, nrog rau nws qhov kev thov rau kev kawm tshawb fawb ntxiv.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Txoj phiaj xwm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (Bio-trap)

Txoj phiaj xwm ua hauj lwm no teev tseg txog kev kawm tshawb fawb uas Wauleco tau ua ntawm qhov kev thov ntawm WDNR los tshawb nrhiav ntxiv kev lwj po ntawm nws tus kheej ntawm PCP hauv cov plaub noog dej qab av thiab ntaus nqi txog cov xwm txheej hauv qhov chaw ntawm Wauleco thaj av vaj tse.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

WDNR kev pom zoo ntawm txoj phiaj xwm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (bio-trap)

Tsab ntawv no los ntawm WDNR pom zoo rau lub tswv yim kev muab qauv thiab kev tsom xam ntawm peb txoj phiaj xwm kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (bio-trap) hais txog kev po lwj ntawm PCP hauv ib puag ncig.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

LNAPL kev tshaj tawm txog kev tshawb nrhiav ntawm lub chaw

Qhov kev tshaj tawm no sau cov kev nrhiav tau tseem ceeb los ntawm kev kawm tshawb fawb uas peb tau ua los txiav txim txog cov theem ntawm pentachlorophenol (PCP) ntawm Wauleco qhov chaw, thiab qhov uas cov theem ntawd cuam tshuam rau ntu uas tseem muaj kuab paug cov kua hauv ntu uas tsis siv dej (light-non-aqueous phase liquid, LNAPL).

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Cov txiaj ntsig tau txais ntawm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej muaj sia (Bio-trap) raws li PCP kev lwj po

Cov txiaj ntsig tau nthuav tawm hauv qhov kev tshaj tawm no tau pom tias PCP yog kev lwj po ntawm nws tus kheej nyob rau hauv cov dej qab av uas nyob theem nrab (LNAPL), los ntawm qhov nruab nrab ntawm cov dej hauv qab av, thiab nyob rau hauv qhov dej ntsws.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

WDNR teb rau Cov txiaj ntsig tau txais ntawm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej muaj sia (Bio-trap) raws li PCP kev lwj po

WDNR tau pom zoo nrog cov ntaub ntawv tshaj tawm tshawb pom tias PCP yog kev lwj po ntawm nws tus kheej ntuj xeeb tsim nyob ntawm Wauleco qhov chaw.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug