SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

PCP kev kawm tshawb fawb txog kev po

  • Dab tsi yog lub hom phiaj ntawm kev tshawb nrhiav uas tau xaus ntsiab lus luv hauv qhov kev tshaj tawm no?

    Qhov kev po lwj ntawm cov kuab paug hauv ib puag ncig raws li cov xwm txheej ntawm nws tus kheej yog qhov tseem ceeb kom nkag siab txog ntawm txhua qhov chaw ntawd. Qhov kev kawm tshawb fawb tau ntaus nqi tag nrho ob qhov ntaub ntawv tshwj xeeb txog qhov chaw thiab kev paub txog fab kev tshawb fawb los txiav txim siab seb pentachlorophenol (PCP) puas muaj lub peev xwm los po lwj los sis po los ntawm nws tus kheej hauv ib puag ncig.

  • Qhov ntaub ntawv tseem ceeb twg uas cov neeg nyeem yuav tsum tau txais los ntawm qhov kev tshaj tawm no?

    Qhov kev tshaj tawm tau sib sau thiab tau piav qhia ntau cov pov thawj uas ua qauv qhia txog PCP po lwj hauv ib puag ncig ntawm nws tus kheej. Qhov ntaub ntawv no suav muaj qhov ntaub ntawv tshwj xeeb txog qhov chaw raws li peb qhov chaw khaws ntaub ntawv loj ntawm cov txiaj ntsig kev ua tau ntawm cov dej hauv qab av.

  • Vim li cas qhov kev tshaj tawm no thiaj li muaj kev cuam tshuam nrog?

    Kev nkag siab txog cov xwm txheej hauv qhov uas PCP po lwj ntawm nws tus kheej pab kom peb nkag siab zoo dua qub txog txoj hauv kev uas peb tuaj yeem txhawb nqa cov xwm txheej ntawd thaum uas peb ntaus nqi txog cov kev nqis tes ua mus ntxiv ntawm qhov chaw.

Nyeem qhov kev tshaj tawm tag nrho

Nyem rau lub pob hauv qab no los nkag txog kev tshaj tawm ntawm kev kawm tshawb fawb txog kev po lwj ntawm PCP tag nrho.

Rub tawm cov ntaub ntawv tshaj tawm

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug