SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Peb cov kev siv zog kho kom zoo tuaj

Wauleco tau ua hauj lwm zoo nrog Xeev Wisconsin Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Peev Txheej Hav Zoov Hav Tsuag (WDNR) los tshawb nrhiav thiab tu huv qhov chaw txij li thaum nrab xyoo 1980 los. Hauv lub sij hawm ntawd, Wauleco tau sau ze li 500 cov qauv av los ntawm kev tshau av kwv yees li ntawm 150 thaj chaw, tau tshau thiab tau muab qauv ntau tshaj 70 cov qhov dej soj saib dej hauv qab av, thiab tau nruab ntau tshaj 30 lub qhov dej nqus dej qab av tawm los tshem tawm cov dej qab av nyob sab hauv qab qhov chaw thiab muab nws tu kom hu.

Txawm tias tseem tshuav hauj lwm ntau yuav tau ua kom tiav, lub laj txheej kev kho kom zoo uas Wauleco tau nruab nyob rau ntawm qhov chaw twb tau ua hauj lwm tau zoo heev ntawm kev kho kom kev paug kuab lom zoo tuaj lawm.

81,000 lbs.

Txog niaj hnub no, ntau tshaj 81,000 lbs. ntawm qhov PCP uas tau tso tawm los twb tau muab kho kom zoo tuaj thiab muab tshem tawm yam nyab xeeb lawm.

503 lab

Lub laj txheej tau nqus thiab kho ze li ntawm 503 lab kas loos dej txij li thaum uas nws tau pub ua hauj lwm puv ntoob hauv xyoo 1991.

99 feem pua

Ntau tshaj 99 feem pua ntawm qhov PCP hauv cov dej qab av tau muab tshem tawm ua ntej cov dej hauv qab av uas tau kho lawm yuav tau muab tso tawm mus rau Lub Nroog Wausau lub chaw kho dej rau kev kho mus lawm yav tom ntej.

Lub laj txheej kev kho kom zoo

Wauleco npaj cov kev tshaj tawm txog kev ua hauj lwm ntawm lub laj txheej kev kho kom zoo tuaj ntau zaus rau WDNR. Peb kuj tseem:

  • Saib xyuas lub laj txheej kev kho kom zoo tuaj yam tsis tu ncua thiab yeej muaj lub chaw kuaj mob hauv qhov chaw kiag rau li kev tswj kev ua tau zoo ntawm peb tus kheej.

  • Npaj cov kev tshaj tawm kev ua hauj lwm ntawm lub laj txheej kev kho kom zoo tuaj hauv txhua xyoo rau WDNR. Nov yog sai sai los no qhov kev tshaj tawm.

  • Sau cov qauv dej qab av los ntawm cov qhov dej soj saib hauv chaw hauv txhua peb lub hlis. Nyeem qhov kev tshaj tawm hauv txhua peb lub hlis tsis ntev los no.

Wauleco tshawb nrhiav yam tsis tu ncua txog cov kev txhim kho fab kev tshawb fawb tshiab coj los siv. Peb siv cov txheej txheem uas vam meej los ntsuas cov xwm txheej nyob rau ntawm chaw thiab qhov uas peb li kev kho kom zoo tuaj tab tom ua li cas. Piv txwv li, kom nkag siab zoo dua qub txog cov xwm txheej hauv qab avthiab kuab paug uas tuaj yeem tshwm sim tau uas peb tseem tsis tau hais dawsuas peb txhob txwm ua koj cov qauv av khov thaum uas peb tau sau nws los ntawm qab npoo av. Cov txheej txheem kev ua kom khov no hwm qhov qauv tau zoo dua rau kev tsom xam hauv chav kuaj mob. Peb ntseeg tias qhov no yog thawj zaug uas qhov txheej txheem kev ua kom khov no tau muab los siv hauv Xeev Wisconsin. Yog tias xav saib qhov kev tshaj tawm ntawm cov txiaj ntsig tau txais ntawm txoj hauj lwm no thiab WDNR tsab ntawv pom zoo, nyem ntawm no.

Tshaj ntawm peb cov txiaj ntsig kev kho kom zoo tuaj lawm, Lub Ntiaj Teb qhia txog lub peev xwm zoo los ua kom lwj po rau cov tshuaj lom khes mis uas yog tib neeg ua ntawm nws tus kheej tau. PCP kuj txawj lwj po ntawm nws tus kheej hauv ib puag ncig. Qhov ntaub ntawv ntxiv tau muab nyob rau ntawm no.

Peb tau ua tiav txoj kev kawm tshawb fawb los xyuas kom paub meej tias qhov kev puas tsuaj no tshwm sim ntawm peb qhov chaw, thiab cov xwm txheej yog tsim nyog rau kev txo qis PCP raws li ntuj xeeb tsim txuas ntxiv los ntawm cov kab mob uas ib txwm nyob hauv av uas yog ntuj xeeb tsim. WDNR saib xyuas qhov kev kawm tshawb fawb no uas suav nrog qhov kev tshaj tawm Txog Txoj Phiaj Xwm Kev Ua Hauj Lwm thiab qhov kev tshaj tawm Txog Cov Txiaj Ntsig Tau Txais. Nyeem ntxiv hais txog qhov kev tshaj tawm txog Txoj Phiaj Xwm Kev Ua Hauj Lwm no. Nyeem ntxiv hais txog qhov kev tshaj tawm Txog Cov Txiaj Ntsig Tau Txais no. Nyeem DNR’s tsab ntawv hauv kev teb rau Cov Txiaj Ntsig no.

Thov saib ntawm ntu xov xwm rau kev hloov kho cov ntaub ntawv uas tshwm sim rau ntawm qhov chaw.

Ntawm no yog kev ua hauj lwm ntawm qhov txheej txheem ntawm lub laj txheej kev kho yam ntxaws.

Treatment system
  1. Lub Qhov Dej Nqus Tawm: Cov dej hauv qab av tau muab nqus tawm los ntawm cov tshuab nqus dej hauv qab av mus rau peb lub laj txheej kho nyob rau ntawm chaw.

  2. Lub Taub Ntim: Cov dej hauv qab av uas nkag los (ntws) tau muab sau mus rau hauv lub taub no.

  3. Lub Taub Ntim Cua: Cov pa oxygen tau muab ntxiv mus rau lub taub no.

  4. Lub Txaj Biological Fluidized: PCP uas tau yaj rau hauv cov dej qab av tau muab txo qis/tau muab kho los ntawm kev siv yam muaj sia nyob rau ntawm no.

  5. Lub Tsim Lub Lim Ruaj Khov: PCP uas tau yaj nkag rau hauv cov dej qab av tau muab txo qis/muab kho ntxiv los ntawm kev siv yam muaj sia nyob rau ntawm no.

  6. GAC Kev Txhuam: Cov dej tau muab kho ntxiv ua ntej tso tawm los ntawm kev sib koom ntawm cov taub dej txhuam uas siv carbon tab tom ua hauj lwm hom ua ntsiav.

  7. Cov Dej Tso Pov Tseg Rau Hauv Tus Kwj Chav Dej: Cov dej kho kawm kho lawm (dej qias neeg tso pov tseg) tau muab tso tawm mus rau Wausau lub chaw kho dej qias neeg, uas muaj 99 feem pua ntawm PCP uas tau muab tshem tawm lawm.

Yam uas WDNR tau hais txog Wauleco kev teb rau kev ntxuav tu hauv qhov chaw

“Ua tsaug rau … Wauleco pab pawg … qhov no yog qhov uas cov khoos kas yuav tsum ua hauj lwm nrog pab pawg tau li cas uas yog kev nqis tes ua kiag hauv tus yam ntxwv uas siv tau thiab tau hauj lwm zoo.”—Lub Kaum Hlis Ntuj 2015

“Tsis tshua pom muaj tias peb yuav tau txais kev qhia meej hauv qhov yam ntxwv ncaj qha ntawd, thiab kuv xav qhuas koj txog qhov ntawd.”—Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 1984

Kawm paub ntxiv txog peb cov kev siv zog hauv kev ntxuav tu


Lub ncua sij hawm

Kom tau txais kev nkag siab zoo ntawm peb cov kev siv zog ntxuav tu ib puag ncig tam sim no thiab lawm yav tom ntej, nws yog qhov tseem ceeb los paub txog seb peb los txog rau ntawm no tau li cas. Lub ncua sij hawm tsom rau cov ncua sij hawm tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm Wauleco thaj av vaj tse.

Saib ncua sij hawm

Cov Kev Tshaj Tawm

Peb tau ua hauj lwm nrog cov kws tshaj lij hauv kev lag luam loj los ntawm WDNR thiab lwm cov kws tshawb fawb los ntsuam xyuas peb cov kev siv zog ntxuav tu. Koj tuaj yeem nkag tau rau thiab tshuaj xyuas cov kev tshaj tawm tag nrho thiab lwm cov kev sib txuas lus tau ntawm no.

Tshab xyuas cov ntaub ntawv tshaj tawm

Xov xwm thiab cov kev hloov kho tshiab

Peb tau cog lus los ua kom Wausau thiab cov zej zog hauv ib puag ncig paub meej txog peb txoj hauj lwm hauv thaj av vaj tse ntawm Wauleco. Saib cov kev tso tawm xov xwm tshiab, kev duav roos ntawm xov xwm, thiab lwm cov kev hloov kho tshiab tau ntawm no.

Nyeem cov ncauj lus

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug