SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Xov xwm thiab cov kev hloov kho tshiab

Nyob ntawm no koj yuav pom cov xov xwm tshiab, cov kev tso tawm xov xwm, thiab lwm cov kev duav roos ntawm peb cov kev siv zog ntxuav tu thiab kev kho kom zoo tuaj.

October/November 2023

Wauleco Paving Improvement Project

In line with ongoing site improvements, Wauleco will upgrade the existing chipseal paving at our site. The work is slated to begin on October 30, with a completion target of mid-November 2023.

As shown on this map, Wauleco will be installing an asphalt drive where the current drives are located. The remainder of the site will be covered with approximately 4-inches of ¾-inch washed stone, except within the two existing stormwater retention basins.

The project will require bringing in a significant volume of new materials to the site. We estimate more than 300 one-way truck trips over the project’s duration.

To mitigate dust during the project, we’ll be enacting several dust control Best Management Practices. A water truck and specialized dust control equipment will be on-site throughout the project.

Residents along River, Emter, and East Thomas streets near the site should have received a post card notifying them of this work.

Lub Cuaj Hlis Ntuj 2021

Kev Txhim Kho Qhov Dej Tshiab thiab Pa Carbon

Txhawm rau ua kom peb cov laj txheej kev kho ua hauj lwm zoo, peb yuav ua hauj lwm yam tsis tu ncua thiab muaj kev saib xyuas (operation and maintenance, O&M) uas ntu zus. Rau qhov ntaub ntawv cia saib, thov saib hauv lub laj txheej kev kho kev ua qauv piv txwv qhia txog kev ntws hauv phab kev kho kom zoo tuaj dua.

Thaum lub caij nplooj ntoos hlav 2021, peb tau ua cov hauj lwm O&M nram qab no:

  • Kev rov txhim kho kom zoo: Thaum xaiv cov qhov dej nqus tawm, peb tau tu lub pas dej cov ntxaij lim los pab txhim kho rau kev nqus tawm kom tau zoo. Vim tias qhov no yog qhov txheej txheem sab nraum zoov, koj tuaj yeem tau pom muaj cuab yeej ntau yam ntxiv nyob ntawm qhov chaw.

  • Kev hloov pauv cov pa Carbon: Qee cov tau dej hauv peb lub laj txheej kho nyob sab hauv muaj cov carbon tab tom ua hauj lwm hom ua ntsiav (granular activated carbon, GAC). Peb tau tshem tawm cov carbon no los ntawm cov taub uas xaiv cia thiab tau hloov chaw rau nws nrog cov carbon uas tsim dua tshiab. Tom qab ntawd peb tau xa cov carbon uas tau muab tshem tawm los tawm ntawm qhov chaw mus rau kev txhim kho dua tshiab. Thaum nws tau muab txhim kho dua tshiab lawm, muab nws xa rov qab los rau peb rau kev siv lawm yav tom ntej—yog ib yam khoom tseem ceeb ntawm peb cov kev ntsuas txog kev ruaj khov. Tshwj tsis yog lub tsheb thauj khoom uas tau nres cia ze ntawm lub chaw ua hauj lwm, qhov no yog qhov txheej txheem sab hauv tsev.

Peb tau ua hauj lwm koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntaub ntawv cog lus paub txog kev ua hauj lwm O&M. Cov neeg ua ke cog lus no tau txais cuab yeej tshwj xeeb uas tau tso cai rau peb los ua cov txheej txheem no yam nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo.

Lub Kaum Hlis Ntuj 2019

Cov Txiaj Ntsig Tau Txais Zaum Kawg Nyob Hauv: Cov Qauv Av Piv Txwv Uas Cuam Tshuam Nrog Cov Dej Num Kev Hlawv Ntoo hauv Wauleco's Yav Dhau Los Kev Ua Hauj Lwm Uas Qhia Txog Qib Dioxin Hauv Xeev Cov Qauv

WAUSAU, Wis.—Hauv tsab ntawv tshaj tawm kev tshawb nrhiav qhov chaw zaum kawg hais txog kev hlawv ntoo yav dhau los uas tau xa los ntawm Wauleco, Inc. mus rau Wisconsin Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Peev Txheej Ntuj Xeeb Tsim (Department of Natural Resources, WDNR) hnub no, nws tau xaus lus txog kev hlawv ntoo los ntawm lub tuam txhab tsis tsim tej pas qias neeg uas dhau lub xeev cov qauv.

Tau thov kev muab qauv los ntawm WDNR thaum pib hauv lub xyoo no los txiav txim siab seb cov av uas nyob ze ntawm Wauleco qhov chaw ntawm 125 E. Rosecrans hauv Wausau puas muaj dioxins uas tshwm sim los ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab uas tau muab txwv lawm ze li ntawm 50 xyoo dhau los. Wauleco kev tshuaj xyuas txog cov ntaub ntawv teev tseg hauv keeb kwm nyob sab hauv tau qhia tawm tias feem ntau ntawm cov ntoo uas muab hlawv yog cov ntoo qhuav los ntawm lub qhov hlawv thiab cov hmoov txhua ntoo/cov hmoov kaw ntoo uas tsis tau plooj rau sab saum npoo nrog cov khoom hwm ntoo. Kev hlawv cov ntoo uas tsis tau tsau tshuaj yuav tau tshwm sim hauv cov tshuaj tsawg dua ntawm kev kub hnyiab tsis tag, xws li dioxins. Wauleco li kev tshuaj xyuas ntawm cov ntaub ntawv sab hauv kuj qhia meej tias WDNR tau paub txog ntawm kev siv ntoo ntawm Wauleco los ntxiv roj rau nws cov taub rhaub tsim pa dej thiab tau tawm ib daim ntawv tso cai duav roos txog kev ua hauj lwm.

Ntxiv rau Wauleco, lub WDNR tau ua cov kev thov zoo tib yam rau cov ntaub ntawv los ntawm lwm pab pawg hauj lwm peb qhov chaw nyob rau hauv tej zej zog ib puag ncig uas kuj tau ua hauj lwm hauv lub qhov hlawv los sis lub qhov tso pa taws tawm ntawm lub sij hawm uas nws tau yog kev coj ua uas yog tus qauv.

Lub WDNR tau pom zoo rau Wauleco txoj phiaj xwm ua hauj lwm rau kev muab qauv av hauv Lub Tsib Hlis Ntuj. Hauv 36 cov chaw uas tau xaiv rau kev muab qauv tau saib raws li Wauleco kev tsom xam kev nthuav dav ntawm cua, uas tau tso cai rau lub tuam txhab los tsom rau cov thaj chaw uas feem ntau yuav tau txais kev cuam tshuam los ntawm nws cov hauj lwm kev hlawv ntoo khib nyiab hauv yav tag los. Kaum qhov ntawm 36 cov qauv tau muab sau los ntawm cov thaj chaw no. Txawm li cas los xij, vim tias dioxins tuaj yeem pom tau thoob plaws ib puag ncig thiab tuaj yeem los ntawm ntau cov hauv paus, cov thaj chaw muab qauv ntxiv nyob sab nraud ntawm cov thaj chaw uas yog hom phiaj tau txais kev pom zoo los ntawm Wauleco, thiab tau pom zoo los ntawm WDNR, los txheeb xyuas cov xwm txheej "keeb kwm", txhais tau tias yog cov xwm txheej uas twb muaj nyob lawm tsis hais txog ntawm Wauleco li kev hlawv ntoo khib nyiab li. Tsib qhov ntawm cov kev qauv keeb kwm no tau siab tshaj lub xeev cov qauv, txawm tias tag nrho tsib qhov tsis tau tshwm sim los ntawm kev hlawv ntoo ntawm Wauleco los xij. Cov qauv no suav muaj txoj kev tsheb ciav hlau, kev khiav mus los ntawm cov tsheb, thiab lwm cov thaj chaw uas feem ntau yuav yog cov chaw uas tuaj yeem tshwm sim tau ntawm cov hauj lwm kev hlawv tej nroj tsuag ntawm tej tog tsev.

Cov kws tshawb fawb txog tshuaj txhaum tau xaus lus dhau los tias tsis muaj kev phom sij rau kev noj qab haus huv nyob rau ntawm Lub Vaj Ua Si Riverside thiab hauv thaj tsam Txoj Kev Thomas raws li cov txiaj ntsig ua tau ntawm cov qauv av uas tau muab dhau los ntawm lwm cov neeg, tab sis kuj tau pom zoo kom ua ke muab qauv ntxiv. Lub Nroog tau hais tias lawv yuav thov tib cov kws tshaj lij hauv kev noj qab haus huv hauv lub xeev los tsom xam txog qhov ntaub ntawv tshiab no thiab.

Kev tshaj tawm zaum kawg, uas tau muab xa hauv Lub Kaum Hli Ntuj Tim 29, 2019, ua ke nrog qhov ntaub ntawv ntxiv hauv Wauleco cov kev siv zog hauv kev ntxuav tu ib puag ncig, tuaj yeem nrhiav tau ntawm no.

Kawm paub ntxiv txog peb cov kev siv zog hauv kev ntxuav tu


Kev Kho Kom Zoo

Hauv peb caug lub xyoo dhau los, peb lub laj txheej kev kho kom zoo hauv qhov chaw tau rov kho kom zoo tuaj thiab tau tshem tawm cov kuab tshuaj paug nyob rau puag sab hauv qab ntawm Wauleco qhov chaw yam tiav hlo. Peb tau muab cov ntsiab lus ntxaws ntawm peb cov kev siv zog daws teeb meem ntawm no.

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Cov Kev Tshaj Tawm

Peb tau ua hauj lwm nrog cov kws tshaj lij hauv kev lag luam loj los ntawm WDNR thiab lwm cov kws tshawb fawb los ntsuam xyuas peb cov kev siv zog ntxuav tu. Koj tuaj yeem nkag tau rau thiab tshuaj xyuas cov kev tshaj tawm tag nrho thiab lwm cov kev sib txuas lus tau ntawm no.

Tshab xyuas cov ntaub ntawv tshaj tawm

Lub ncua sij hawm

Kom tau txais kev nkag siab zoo ntawm peb cov kev siv zog ntxuav tu ib puag ncig tam sim no thiab lawm yav tom ntej, nws yog qhov tseem ceeb los paub txog seb peb los txog rau ntawm no tau li cas. Lub ncua sij hawm tsom rau cov ncua sij hawm tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm Wauleco thaj av vaj tse.

Saib ncua sij hawm

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug