SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Wauleco lub ncua sij hawm ntawm thaj av vaj tse

Vim tias qhov keeb kwm uas cuam tshuam txog ntawm Wauleco thaj av vaj tse ncab rov qab mus rau xyoo 1940, peb tau tsim lub ncua sij hawm los qhia meej txog cov sij hawm tseem ceeb hauv lub sij hawm no. Raws li qhov uas koj yuav tau pom, txij li xyoo 1980, peb twb tau ua hauj lwm zoo ua ke nrog WDNR los muab kev pab cuam yooj yim yam nquag plias rau cov kev siv zog ntxuav tu thiab kho kom zoo tuaj.

Cov xyoo thawj-thawj

1943
George Silbernagle & Sons tau pib cov kev ua hauj lwm tsim qhov rais hauv Cleveland Avenue thaj av vaj tse uas tam sim no ua tswv los ntawm Wauleco. Yav dhau los, thaj av vaj tse yog lub tsev rau Wausau Lub Tuam Txhab Novelty, lub chaw tsim rooj tog tshiab.
1944
Qhov txheej txheem kev tsim qhov rais ntawm qhov chaw pib siv Pentachlorophenol (PCP) tam li yog khoom hwm ntoo. Thaum ntawd, PCP yog ib qho ntawm cov tshuaj tua kab uas muab siv thoob plaws ntau tshaj plaws hauv Teb Chaws Mes Kas, uas tau rau npe nrog tsoom fwv nrab thiab muab muag rau tej pej xeem. Nyob ntawm George Silbernagle & Sons, qhov PCP tau muab siv tam li yog kev pleev luam plooj rau cov npoo rau cov qhov rais hauv ntau cov txheej txheem, feem ntau los ntawm kev raus thiab kev tsuag rau. Cov ntoo yeej ib txwm tsis tau txais "kev kho nias tsuam rau."
1961
George Silbernagle & Sons yog yuav los ntawm Harris Brothers.
1975
Ob Kwv Tij Harris hloov nws lub npe mus rau Lub Tuam Txhab Harris-Crestline.
1981
Lub Tuam Txhab Sentry yuav Lub Tuam Txhab Harris-Crestline. Lub Tuam Txhab Harris-Crestline tau muab sib sau ua ke mus rau hauv lwm lub pab pawg neeg lawm thiab lub tuam txhab uas tseem nyob no tau muab hloov npe mus rau Lub Tuam Txhab SNE, uas ua hauj lwm txuas ntxiv mus tam li yog lub tuam txhab tsim qhov rais nyob rau ntawm qhov chaw.

Tus tswv tshiab

1984
Lub Chaw Hauj Lwm Pov Thaiv Ib Puag Ncig pib nce siab txoj cai tswj hwm ntawm kev yuav thiab muag ntawm qhov PCP. Tom qab kawm paub txog EPA cov kev siv zog los rov txheeb cais txog PCP thiab tej zaum yuav raug txwv kev siv ntawm nws qhov kev siv rau sab hauv tsev, Lub Tuam Txhab SNE tau pib los tshawb nrhiav nws qhov kev siv ntawm qhov PCP. Nws kuj tau hloov nws cov txheej txheem hauv kev siv zog los tshem tawm qhov kev tso tawm uas tuaj yeem ua tau ntawm qhov PCP thaum nws tau ntsuas lwm cov kev xaiv uas tuaj yeem ua tau.
1984–1985
Lub Tuam Txhab SNE ua hauj lwm nrog WDNR txog kev tshawb nrhiav thiab txoj phiaj xwm kev kho kom rov zoo tuaj.
1986
Lub tuam txhab SNE txiav tawm kev siv ntawm qhov PCP hauv nws cov kev ua hauj lwm tsim qhov rais.
1987
Lub Tuam Txhab SNE muag qee yam ntawm nws cov cuab tam rau lwm pab pawg neeg uas tau txaus siab hauv qhov lag luam tsim qhov rais txuas ntxiv mus nyob rau hauv qhov chaw. Tus neeg yuav tso xauj thaj av vaj tse, uas tau tuav tswj saib xyuas los ntawm Lub Tuam Txhab SNE. Tom qab kev muag lawm, Lub Tuam Txhab SNE hloov nws lub npe mus rau Wauleco (yog los ntawm Lub Tuam Txhab Tso Xauj Ntawm Wausau). Tus neeg yuav txuas ntxiv cov kev ua hauj lwm tsim qhov rais hauv qhov chaw hauv lub npe Cov Lag Luam SNE.
1990
Cov Lag Luam SNE txiav tawm cov kev ua hauj lwm tsim qhov rais nyob ntawm qhov chaw.
1992
Wauleco pib rhuav tshem tag nrho cov tsev hauv qhov chaw, tshwj tseg cia cov tseem tshuav nyob hauv niaj hnub no xwb, uas tseem tshuav muaj lub tsev khaws khoom cia rau kev kho kom zoo tuaj xwb. Wauleco nruab thiab ua hauj lwm hauv qhov chaw kho cov dej nyob qab av.
1992–tam sim no
Wauleco txuas ntxiv kev kho kom zoo ruaj ntawm thaj av vaj tse.

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug