SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

WDNR kev pom zoo ntawm txoj phiaj xwm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (bio-trap)

  • Dab tsi yog lub hom phiaj ntawm kev tshawb nrhiav uas tau xaus ntsiab lus luv hauv tsab ntawv no?

    DNR tsab ntawv no tau pom zoo txog txoj phiaj xwm ua hauj lwm ntawm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (bio-trap).

  • Qhov ntaub ntawv tseem ceeb twg uas cov neeg nyeem yuav tsum tau txais los ntawm tsab ntawv no?

    DNR tau pom zoo txog txoj hauv kev kawm tshawb fawb uas tau piav qhia hauv txoj phiaj xwm ua hauj lwm, qhov kev kawm tshawb fawb ntawd tseem tab tom nqis tes ua tam sim no. Peb cia siab txog cov txiaj ntsig kev ua tau ntawm chav kuaj mob no kom npaj txhij hauv yav tom kawg ntawm xyoo 2021, nrog qhov kev tshaj tawm tag nrho thaum pib xyoo 2022.

  • Vim li cas qhov kev sib txuas lus no thiaj li cuam tshuam?

    Qhov kev pom zoo no tau qhia kom pom tias DNR thiab Wauleco pom zoo rau txoj hauj lwm yuav tsum tau nqis tes ua hais txog DNR qhov kev thov.

Nyeem qhov kev tshaj tawm tag nrho

Nyem lub pob hauv qab no los nyeem WDNR tsab ntawv kev pom zoo tag nrho txog peb txoj phiaj xwm ua hauj lwm ntawm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (bio-trap).

Rub tawm cov ntaub ntawv tshaj tawm

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug