SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Txoj phiaj xwm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (Bio-trap)

  • Dab tsi yog lub hom phiaj ntawm kev tshawb nrhiav uas tau xaus ntsiab lus luv hauv qhov kev tshaj tawm no?

    Qhov kev tshawb nrhiav no tau muab tsim los txhim kho qhov ntaub ntawv tshwj xeeb rau ntawm qhov chaw cuam tshuam txog kev po lwj ntawm nws tus kheej ntawm qhov PCP hauv feem nruab nrab ntawm cov dej hauv qab av. Nws yog kauj ruam tom ntej uas tsim nyog hauv kev ntaus nqi txog cov xwm txheej qhov chaw thiab lus teb rau qhov PCP. Saib lus piav qhia ntawm peb qhov kev kawm tshawb fawb txog kev po lwj ntawm qhov PCP.

  • Qhov ntaub ntawv tseem ceeb twg uas cov neeg nyeem yuav tsum tau txais los ntawm tsab ntawv no?

    Txoj phiaj xwm kev ua hauj lwm no piav qhia txog txoj kev kawm tshawb fawb uas tam sim no tab tom tsim los txhim kho cov ntaub ntawv tshwj xeeb txog kev kev lwj po ntawm nws tus kheej ntawm PCP ntawm qhov chaw.

  • Vim li cas qhov kev tshaj tawm no thiaj li muaj kev cuam tshuam nrog?

    Peb yuav siv cov txiaj ntsig ua tau ntawm qhov kev kawm tshawb fawb uas tau piav qhia hauv txoj phiaj xwm kev ua hauj lwm los txiav txim siab seb cov xwm txheej nyob kiag ntawm qhov chaw rau kev po lwj ntawm nws tus kheej ntawm qhov PCP hauv feem nruab nrab ntawm cov dej qab av ntawm PCP. Peb cia siab rau cov txiaj ntsig ua tau hauv chav kuaj mob no kom npaj txhij hauv yav kawg ntawm xyoo 2021, nrog kev tshaj tawm hauv thaum pib ntawm lub xyoo 2022.

Nyeem qhov kev tshaj tawm tag nrho

Nyem rau lub pob hauv qab no los nkag txog txoj phiaj xwm ua hauj lwm ntawm kev kawm tshawb fawb txog lub cuab tej yam muaj sia (bio-trap) tag nrho.

Rub tawm cov ntaub ntawv tshaj tawm

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug