SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

WDNR teb rau qhov kev kawm tshawb fawb kev muab qauv av ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab

  • Dab tsi yog lub hom phiaj ntawm kev tshawb nrhiav uas tau xaus ntsiab lus luv hauv tsab ntawv no?

    DNR tau thov peb kom ntsuas seb kev hlawv ntoo yav dhau los ntawm qhov chaw puas tau tshwm sim rau kev sib sau ntawm qee cov kuab paug hauv huab cua (piv txwv li, dioxins thiab furans). Kev kawm tshawb fawb tau muab tsim los teb rau qhov lus thov ntawd.

  • Qhov ntaub ntawv tseem ceeb twg uas cov neeg nyeem yuav tsum tau txais los ntawm tsab ntawv no?

    Tsab ntawv no qhia tias DNR tau txais kev txaus siab los ntawm kev kawm tshawb fawb uas Wauleco tau ua, thiab tias tsis muaj kev nqis tes ua ntxiv twg uas tsim nyog hauv Waulecofeem uas cuam tshuam nrog qhov teeb meem ntawm kev sib sau ntawm cov kuab paug hauv huab cua los ntawm kev hlawv ntoo hauv yav dhau los.

  • Vim li cas qhov kev sib txuas lus no thiaj li cuam tshuam?

    Qhov kev kawm tshawb fawb tau qhia tawm tias cov hauv paus ntawm dioxins thiab furans yog muaj ntau tshaj plaws los ntawm txoj kev tsheb ciav hlau qub uas tam sim no tau ua tus tswv los ntawm Lub Nroog Wausau thiab hauv txoj kev pem seem cua ntawm Wauleco, uas tsis yog los ntawm Wauleco qhov chaw. DNR tau pom zoo nrog qhov kev xaus lus no, thiab tau txiav txim siab tuas tsis muaj qhov laj thawj twg rau Wauleco los tshawb nrhiav qhov teeb meem ntawd ntxiv.

Nyeem kev sib txuas lus tag nrho

Nyem rau lub pob hauv qab no los nkag txog rau tsab ntawv taug qab ntawm WDNR tag nrho uas teb rau qhov kev tshuaj xyuas kev muab qauv av ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab.

Rub tawm cov ntaub ntawv tshaj tawm

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug