SMALL PHONE
PHONE
TABLET
DESKTOP
LARGE DESKTOP
XL DESKTOP

Kev kawm tshawb fawb muab qauv av ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab

  • Dab tsi yog lub hom phiaj ntawm kev tshawb nrhiav uas tau xaus ntsiab lus luv hauv qhov kev tshaj tawm no?

    WDNR thov kom muaj kev muab qauv av uas nyob ze ib ncig ntawm Wauleco qhov chaw ntawm 125 E. Rosecrans hauv Wausau. Kev tshawb nrhiav yuav txiav txim siab seb kev hlawv ntoo khib nyiab uas tau ua li ntawm 50 xyoo los ua ntej ntawd uas tau tshwm sim hauv kev nce siab cov theem dioxin hauv cov av nyob ib ncig, thiab seb cov theem dioxin ntawd puas tau siab tshaj lub xeev cov qauv.

  • Qhov ntaub ntawv tseem ceeb twg uas cov neeg nyeem yuav tsum tau txais los ntawm qhov kev tshaj tawm no?

    Txoj kev kawm tshawb fawb kev muab qauv av tau xaus lus tias keeb kwm hauv kev hlawv ntoo ntawm Wauleco qhov chaw tsis tsim ua rau cov huab cua qias neeg uas dhau lub xeev cov qauv. WDNR tau txaus siab nrog qhov kev kawm tshawb fawb.

  • Vim li cas qhov kev tshaj tawm no thiaj li muaj kev cuam tshuam nrog?

    Qhov kev kawm tshawb fawb tau qhia tawm tias cov hauv paus ntawm dioxins thiab furans yog muaj ntau tshaj plaws los ntawm txoj kev tsheb ciav hlau qub uas tam sim no tau ua tus tswv los ntawm Lub Nroog Wausau thiab hauv txoj kev pem seem cua ntawm Wauleco, uas tsis yog los ntawm Wauleco qhov chaw.

Nyeem qhov kev tshaj tawm tag nrho

Nyem rau lub pob hauv qab no los saib qhov kev tshaj tawm ntawm kev kawm tshawb fawb kev muab qauv av ntawm kev hlawv ntoo khib nyiab.

Rub tawm cov ntaub ntawv tshaj tawm

Puas xav kawm paub ntxiv?

Peb paub txog qhov nyuaj ntawm qhov ncauj lus no, thiab peb mob siab rau los muab qhov ntaub ntawv uas koj xav tau. Vim li ntawd peb thiaj tau sib sau ntau cov nqe lus nug uas nquag nug thiab tau muab cov lus teb meej lawm.

Mus txheeb xyuas peb cov nqe lus nug nquag nug